Monday, 25 May 2020

ถึงเวลาใช้ตำราการลงทุนเล่มใหม่หรือยัง

ถึงเวลาใช้ตำราการลงทุนเล่มใหม่หรือยัง

ในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ และการลงทุน 100 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจถดถอยมักจะมาคู่กับตลาดหุ้นที่ปรับลดลงรุนแรงกินระยะเวลาเฉลี่ยนับปี อย่าง 2 ครั้งล่าสุดก็คือวิกฤต

...More
Posted by jessada at 3:03 PM in Fund Talk

Monday, 11 May 2020

บอกอะไรกับเราเมื่อ NASDAQ ใหญ่กว่าหุ้นเกือบทุกประเทศในโลกรวมกัน

บอกอะไรกับเราเมื่อ NASDAQ ใหญ่กว่าหุ้นเกือบทุกประเทศในโลกรวมกัน

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจหดตัวครั้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของโลกจาก COVID-19 เราได้พบกับอีกปรากฏการณ์หนึ่งคือการที่มูลค่ากิจการของบริษั

...More
Posted by jessada at 1:30 PM in Fund Talk