ข่าวสารการลงทุน
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ                      

ชื่อบริษัท                       : บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
ปี                       : 2022
ไตรมาส                       : Quarter 3
สิ้นสุดวันที่                       : 30 เม.ย. 2565
หมายเหตุ                       :
14 มิถุนายน 2565


เรื่อง       ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3 และงวด 9 เดือน ปี 2564/2565
เรียน       กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
       บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอชี้แจงเกี่ยวกับรายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย ("กลุ่มบริษัท") สำหรับไตรมาส 3 และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2565
โดยมีรายละเอียดดังนี้
       ในไตรมาส 3 ปี 2564/2565 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 48.82 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2563/2564
ซึ่งมีรายได้รวมเท่ากับ 57.35 ล้านบาท เป็นจำนวน 8.53 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 14.87
โดยการลดลงของรายได้เป็นผลมาจากความต้องการในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทยังคงมีการปรับตัวลดลงจากการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทมีการชะลอการสั่งซื้อ
ประกอบกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทเป็นสินค้าทุน ในช่วงที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว
โอกาสที่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทจะมีการลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต จึงเป็นไปได้ยากมาก
ซึ่งก็ส่งผลให้รายได้สำหรับงวด 9 เดือน ปี 2564/2565 ปรับลดลงด้วย โดยลดลง 55.04 ล้านบาท หรือร้อยละ
33.54 จาก 164.09 ล้านบาท ในปี 2563/2564 เหลือ 109.05 ล้านบาท ในปี 2564/2565
จากการปรับตัวลดลงของรายได้ที่ค่อนข้างมากในไตรมาสที่ 3
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายก็มีการปรับตัวลดลงเป็นอย่างมากด้วยเช่นกัน
ประกอบกับค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลงเป็นอย่างมาก ทำให้กลุ่มบริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
และส่งผลให้ในไตรมาส 3 ปี 2564/2565 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 7.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากผลขาดทุน
2.72 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2563/2564 เท่ากับ 10.20 ล้านบาท และส่งผลให้รอบ 9 เดือนของปี 2564/2565
กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 3.37 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้นจากผลขาดทุน 8.28 ล้านบาท ในปี 2563/2564
เท่ากับ 11.65 ล้านบาท หรือร้อยละ 140.70
ทั้งนี้กลุ่มบริษัทได้พยายามปรับตัวโดยการลดต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายหลายรายการลงซึ่งก็ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายข
องกลุ่มบริษัทมีการปรับตัวลดลง
นอกจากนี้การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาเหล็กก็ยังส่งผลอัตรากำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อ
ยในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ในไตรมาสที่ผ่านมา
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบขอแสดงความนับถือ(นางบุญทิพย์ ช้างนิล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้