ข่าวสารการลงทุน
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                      

เรื่อง                       : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                       : บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (VL)
ทุนเดิม (บาท)                       : 483,346,350.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                       : 966,692,700
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                       :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                       : 51,741,502
ทุนใหม่ (บาท)                       : 509,217,101.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                       : 1,018,434,202
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)                       : 0.50
จัดสรรรเพื่อ                       : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (VL-W1) จำนวน
51,741,502 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 51,741,502 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)                       : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                       : 0.50
วันใช้สิทธิ                       : 27 เม.ย. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                       : 09 พ.ค. 2565
______________________________________________________________________
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้