ข่าวสารการลงทุน
กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ                      

เรื่อง                       : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                       : 01 เม.ย. 2565
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                       : VL-W1
วันใช้สิทธิ                       : 27 เม.ย. 2565
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ                       : วันที่ 20 เม.ย. 2565 ถึงวันที่ 26 เม.ย. 2565
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                       : 0.50
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)                       : 1 : 1
วิธีการใช้สิทธิ                       : https://vlenterprise.co.th/th/vl_w1.php
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ                       : นางสาวอรอุมา ธงสุวรรณ
บริษัท วี.แอล. เอ็นเอตร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
41 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.10400
โทรศัพท์ (66) 0-2254-6604 และ (66)
0-2254-6605 ต่อ 119 โทรสาร (66) 0-2254-8749
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ                       : นายเอกชัย อาชาพิพัฒน์
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้