ข่าวสารการลงทุน
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                      

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
การตรวจสอบสถานะทางการเงินและกฎหมายของ DataOn Group แล้วเสร็จล่าช้ากว่า กำหนดการเดิม
จึงต้องเลื่อนวันประชุมเป็นวันที่ 31 มีนาคม 2565
เรื่อง                       : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 14 ธ.ค. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                       : 01 มี.ค. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                       : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record                       : 04 ม.ค. 2565
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                       : 30 ธ.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                       :
- การเพิ่มทุน
- การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
- รายการที่เกี่ยวโยงกัน
สถานที่ประชุม                       : ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
______________________________________________________________________การเพิ่มทุนจดทะเบียน                      

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
การตรวจสอบสถานะทางการเงินและกฎหมายของ DataOn Group แล้วเสร็จล่าช้ากว่า กำหนดการเดิม
จึงต้องเลื่อนวันประชุมเป็นวันที่ 31 มีนาคม 2565

เรื่อง                       : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 14 ธ.ค. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)                       : 187,443,576
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                       : 187,443,576
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)                       : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                       : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ                       : บุคคลในวงจำกัด
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร                       : Viko Technologies Pte. Ltd.
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                       : 183,707,888
%ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน                       : 21.18
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                       : 10.60
จัดสรรให้กับ                       : บุคคลในวงจำกัด
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร                       : Mr. Ben Ho Chi Wai
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                       : 3,735,688
%ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน                       : 0.43
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                       : 10.60
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด                       : 187,443,576
(หุ้น)
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้