ข่าวสารการลงทุน
การปลดเครื่องหมาย                      

เรื่อง                       : การปลดเครื่องหมาย SP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                      
- บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) (HYDRO)
ปลดเครื่องหมาย                       : SP
วันที่ปลดเครื่องหมาย                       : 01 ก.พ. 2565
เหตุผล                       :
ดำเนินการลดทุนตามกระบวนการลดทุนเสร็จสิ้นแล้ว
หมายเหตุ                       :
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ขึ้นเครื่องหมาย "SP" เพื่อสั่งห้าม
การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) (HYDRO)
เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 เป็นต้นมาจนกว่ากระบวนการ
ลดทุนจะแล้วเสร็จตามที่บริษัทขอมานั้น
บัดนี้ HYDRO ได้ดำเนินการลดทุนตามกระบวนการลดทุนเสร็จสิ้นแล้ว
และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดให้การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
ของ HYDRO มีผลในระบบการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
ดังนั้น จึงเห็นสมควรอนุญาตให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ HYDRO
สำหรับการซื้อขายรอบเช้าของวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
อนึ่ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor)
ของหุ้นสามัญ HYDRO ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย
(อย่างไรก็ดี หากในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ไม่มีการซื้อขายหุ้นสามัญ
ของ HYDRO ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงไม่มีการกำหนด Ceiling & Floor ต่อเนื่องไปจนกว่า
จะมีการซื้อขายหุ้นสามัญของ HYDRO แล้ว) และเมื่อได้มีการซื้อขายหุ้นสามัญ
ของ HYDRO แล้ว ในวันทำการถัดไป Ceiling & Floor ของหุ้นสามัญของบริษัท
จะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ
หมายเหตุ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงสั่งห้ามซื้อหรือขาย HYDRO - W1 ต่อไป
เนื่องจากเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะพ้นสภาพ
จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
______________________________________________________________________
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้