ข่าวสารการลงทุน
การลดทุน                      

เรื่อง                       : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ HYDRO
ชื่อบริษัท                       : บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) (HYDRO)
จำนวนหุ้นเดิม (หุ้น)                       : 2,304,683,037
จำนวนหุ้นใหม่ (หุ้น)                       : 576,170,760
วันที่มีผล                       : 01 ก.พ. 2565
หมายเหตุ                       :
- การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยการลดจำนวนหุ้นสามัญตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 1,728,512,277
หุ้น
______________________________________________________________________
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้