ข่าวสารการลงทุน
23 ธันวาคม 2564


เรื่อง แจ้งการนำหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


       ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("METCO") ครั้งที่
4/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยถ่ายทอดสดจากโรงแรม เชอราตัน แกรนด์
สุขุมวิท ห้องสุขุมวิท (เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 ) นั้น
บัดนี้ METCO ได้จัดทำหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
และเอกสารประกอบการประชุมแล้วเสร็จ และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.metco.co.th
ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564
โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมฯ
และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัททางไปรษณีย์ภายในวันที่ 4 มกราคม 2565
ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2564

              
              
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                  ขอแสดงความนับถือ                                           (นายอิจิโร่ นิชิมูระ)
                                                  กรรมการ       
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้