ข่าวสารการลงทุน
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                      

เรื่อง                       : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 26 พ.ย. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                       : 28 ม.ค. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                       : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record                       : 13 ธ.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                       : 09 ธ.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                       :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                       : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ระบบ Live
Streaming
หมายเหตุ                       :
26 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
และการพิจารณาจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       ตามที่บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการครั้งที่
4/2564
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ของบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด กม.25 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
และคณะกรรมการได้มีมติดังนี้

1.       มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องสุขุมวิท โรงแรมเชอราตัน แกรนด์
สุขุมวิท เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2564
และรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ
บริษัทฯ ประจำปี 2564
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 4 พิจารณารับรองการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2565
วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2.       มีมติให้เสนองบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน
2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรอง

3.       มีมติให้จัดสรรกำไรสะสม เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 14.00 บาท
แต่ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(e-AGM) ในวันที่ 28 มกราคม 2565 ก่อน

4.       มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564

5.       มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

6.       มีมติกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

       จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                  ขอแสดงความนับถือ


                                                  ??????????.
                                                  (นายอิจิโร่ นิชิมูระ)
                                                  กรรมการ
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                      

เรื่อง                       : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 26 พ.ย. 2564
ชนิดการปันผล                       : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)                      : 10 ก.พ. 2565
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                       : 09 ก.พ. 2565
จ่ายให้กับ                       : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                       : 14.00
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                       : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                       : 25 ก.พ. 2565
จ่ายปันผลจาก                       :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2563 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้