ข่าวสารการลงทุน
การปรับสิทธิ/การไม่ปรับสิทธิ                      

เรื่อง                       : การไม่ปรับสิทธิ
ชื่อย่อหลักทรัพย์                       : HYDRO-W1
ชื่อเต็มใบสำคัญแสดงสิทธิ                       : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท
ไฮโดรเท็ค
จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
การปรับสิทธิ                      
เหตุผลที่ไม่ปรับสิทธิ                       :
บริษัทจะไม่ปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ
เนื่องจากไม่เข้าเหตุของการปรับสิทธิ ดังต่อไปนี้ :
ข้อกำหนด ข้อ6.2 เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ให้
แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น RO และ/หรือ ประชาชน
ทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดย"ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นสามัญที่
ออกใหม่" ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญ
ของบริษัท"
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ                       : นายบรรเจิด ทองเจริญ
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

______________________________________________________________________

กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ                      

เรื่อง                       : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                       : 19 พ.ย. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                       : HYDRO-W1
วันใช้สิทธิ                       : 01 ธ.ค. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ                       : วันที่ 23 พ.ย. 2564 ถึงวันที่ 29 พ.ย. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                       : 1
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)                       : 1 : 0.50
วิธีการใช้สิทธิ                       :
https://www.hydrotek.co.th/wp-content/uploads/2021/11/HYDRO-W1T.pdf
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ                       : บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1
อาคารทีพี & ที ชั้น 14
ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ                       : นายบรรเจิด ทองเจริญ
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หมายเหตุ                       :
บริษัทฯ ขอยืนยันราคาการใช้สิทธิ HYDRO-W1 ในอัตราเดิม
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้