ข่าวสารการลงทุน
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                      

เรื่อง                       : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                       : บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) (SONIC)
ทุนเดิม (บาท)                       : 275,000,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                       : 550,000,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                       :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                       : 167,318,808
ทุนใหม่ (บาท)                       : 358,659,404.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                       : 717,318,808
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)                       : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                       : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (SONIC-W1) จำนวน
160,084,433 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 160,084,433 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)                       : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                       : 1.00
วันใช้สิทธิ                       : 21 ต.ค. 2564
จัดสรรรเพื่อ                       : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (SONIC-ESOP 2018) จำนวน
5,787,500 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 7,234,375 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)                       : 1 : 1.25
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)                       : 1.56
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                       : 18 ต.ค. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                       : 15 พ.ย. 2564
______________________________________________________________________
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้