ข่าวสารการลงทุน
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                      

เรื่อง                       : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 05 พ.ย. 2564
ชนิดการปันผล                       : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)                      : 22 พ.ย. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                       : 19 พ.ย. 2564
จ่ายให้กับ                       : ผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย)                       : 0.1690
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                       : 9.5363
วันที่จ่ายปันผล                       : 02 ธ.ค. 2564
จ่ายปันผลจาก                       :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2564 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุน                      

เรื่อง                       : การเพิ่มทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                       : 05 พ.ย. 2564
หมายเหตุ                       :
โดยการเสนอขายและการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนรวมไม่เกิน 919,016,114 หน่วย
("หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม") จากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
มีรายละเอียดดังนี้
วิธีที่ 1
จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏใ
นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering)
โดยการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมตามวิธีที่ 1 จะไม่เกินกว่าร้อยละ 30
ของทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ FTREIT ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General
Mandate)
โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจำนงที่จะซื้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมตามสิทธิที่ได้รับจัดสร
ร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
หรือสละสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมก็ได้ และ/หรือ
วิธีที่ 2
จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสัดส่วนการถือหน
่วยทรัสต์โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่จะทำให้กองทรัสต์มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ
(Preferential Public Offering) โดยการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมตามวิธีที่ 2
จะไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ FTREIT ณ
วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจำนงที่จะซื้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมตามสิทธิที่ได้รับจัดสร
ร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
หรือสละสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมก็ได้ และ/หรือ
วิธีที่ 3        จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public
Offering) โดยการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมตามวิธีที่ 3 จะไม่เกินกว่าร้อยละ 20
ของทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ FTREIT ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General
Mandate) และ/หรือ
วิธีที่ 4        จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private
Placement) โดยการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมตามวิธีที่ 4 จะไม่เกินกว่าร้อยละ 10
ของทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ FTREIT ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General
Mandate)
ทั้งนี้ การจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมตามวิธีที่ 1 และ/หรือ วิธีที่ 2 และ/หรือ
วิธีที่ 3 และ/หรือ วิธีที่ 4 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีหรือทั้งสี่วิธีรวมกัน
ทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ FTREIT ในส่วนที่เพิ่มรวมแล้วจะไม่เกินกว่าร้อยละ 30
ของทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ FTREIT ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General
Mandate) และการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมตามวิธีที่ 3 หรือวิธีที่ 4
หรือทั้งสองวิธีรวมกัน ทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ FTREIT ในส่วนที่เพิ่มรวมแล้วจะไม่เกินกว่าร้อยละ 20
ของทุน
ชำระแล้วของกองทรัสต์ FTREIT ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General
Mandate) นอกจากนี้ การจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมตามวิธีที่ 3 และวิธีที่ 4
จะไม่เป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ที่ออกใหม่ในราคาต่ำตามเกณฑ์ของประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์                      

เรื่อง                       : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ประเภทการประชุม                       : สามัญ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                       : 05 พ.ย. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                       : 27 ม.ค. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                       : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record                       : 14 ธ.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                       : 13 ธ.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                       :
- วาระที่ 1       รับทราบผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ รอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
วาระที่ 2       รับทราบงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของกองทรัสต์ สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564
วาระที่ 3       รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565
วาระที่ 4        รับทราบการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนจากการดำเนินงานปี 2564
วาระที่ 5       พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของกองทรัสต์
โดยการออกหน่วยทรัสต์ จำนวนไม่เกิน 919,016,114 หน่วย
วาระที่
6       พิจารณาอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่ว
ไป (General Mandate)
วาระที่ 7       พิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตี
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                       : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้