ข่าวสารการลงทุน
กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ                      

เรื่อง                       : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                       : 05 พ.ย. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                       : HYDRO-W1
วันใช้สิทธิ                       : 01 ธ.ค. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ                       : วันที่ 23 พ.ย. 2564 ถึงวันที่ 29 พ.ย. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                       : 1
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)                       : 1 : 0.50
วิธีการใช้สิทธิ                       :
https://www.hydrotek.co.th/wp-content/uploads/2021/05/HYDRO-W1.pdf
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ                       : บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1
อาคารทีพี & ที ชั้น 14
ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ                       : นายบรรเจิด ทองเจริญ
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หมายเหตุ                       :
ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น ) ของ HYDRO-W1 อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทฯ
จะดำเนินการแจ้งให้นักลงทุนทราบ
อีกครั้ง หลังจากบริษัทฯ ได้คำนวนราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้