ข่าวสารการลงทุน
รับหลักทรัพย์                      

รับหลักทรัพย์                       : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ผู้ออก DW                       : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (FSS)
ชื่อย่อ DW                       : ORI24C2203A
ชื่อเต็ม DW                       : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ออริจิ้น
พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม 2565 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A
ตลาดรอง                       : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                       : 29 ต.ค. 2564
จำนวนหน่วย DW (หน่วย)                       : 50,000,000
สินทรัพย์อ้างอิง                       : บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (ORI)
ราคา DW (บาท/หน่วย)                       : 1.00
มูลค่า DW (บาท)                       : 50,000,000.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หุ้นสามัญอ้างอิง)                       : 2.90 : 1
อัตราการใช้สิทธิ (คำนวณ)                       : 0.34483
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                       : 15.70
ราคาอ้างอิง                       : ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายสุดท้าย
ประเภท DW                       : สิทธิในการซื้อ (Call warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ                       : แบบยุโรป
วันที่ต้องรายงานการกระจาย                       : 28 ม.ค. 2565
วันทำการซื้อขายสุดท้าย                       : 04 มี.ค. 2565
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                       : วันที่ 07 มี.ค. 2565 ถึงวันที่ 09 มี.ค. 2565
วันครบกำหนดอายุ                       : 09 มี.ค. 2565
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                       : 09 มี.ค. 2565
วันที่พ้นสภาพ                       : 10 มี.ค. 2565
ผู้ดูแลสภาพคล่อง                       : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (FSS)
เงื่อนไขในการทำ Settlement                       : Cash settlement
หมายเหตุ                       :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไข
และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF file
______________________________________________________________________
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้