ข่าวสารการลงทุน
รับหลักทรัพย์                      

รับหลักทรัพย์                       : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ผู้ออก DW                       : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (FSS)
ชื่อย่อ DW                       : S5024P2112D
ชื่อเต็ม DW                       : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีราคา SET50 Index ออกโดย
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนธันวาคม 2564 ประเภทสิทธิในการขาย
รุ่น D
ตลาดรอง                       : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                       : 27 ต.ค. 2564
จำนวนหน่วย DW (หน่วย)                       : 20,000,000
สินทรัพย์อ้างอิง                       : ดัชนีราคา SET50 Index (SET50)
ราคา DW (บาท/หน่วย)                       : 1.00
มูลค่า DW (บาท)                       : 20,000,000.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)                       : 0.07143
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)                       : 900.00
ดัชนีที่ใช้ชำระราคา                       :
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้า
ย (Final Settlement Price) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Futures Series ID S50Z21 ที่ประกาศโดย
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภท DW                       : สิทธิในการขาย (Put warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ                       : แบบยุโรป
วันที่ต้องรายงานการกระจาย                       : 05 ม.ค. 2565
วันทำการซื้อขายสุดท้าย                       : 29 ธ.ค. 2564
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                       : วันที่ 30 ธ.ค. 2564 ถึงวันที่ 05 ม.ค. 2565
วันครบกำหนดอายุ                       : 05 ม.ค. 2565
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                       : 05 ม.ค. 2565
วันที่พ้นสภาพ                       : 06 ม.ค. 2565
ผู้ดูแลสภาพคล่อง                       : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (FSS)
เงื่อนไขในการทำ Settlement                       : Cash settlement
หมายเหตุ                       :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไข
และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF file
______________________________________________________________________
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้