ข่าวสารการลงทุน
แบบรายงานผลการขาย Warrants/TSR (F53-5)                     
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์                       : 01 ต.ค. 2564

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย                      

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                      
เสนอขายให้แก่                      

ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน                      
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย (หน่วย)                       : 136,295,937
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                       : TRUBB-W2
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ (แก้ไข)                       : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)                       : 0.00
วันที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ                       : 30 ก.ย. 2564
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร/ขายได้ (หน่วย)                       : 136,295,937
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ (หน่วย)                       : 0
การดำเนินการกรณีมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ (แก้ไข)                      : ในกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ
เหลือจากการจัดสรรดังกล่าว ให้
ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือ
โดยบริษัท จะไม่นำใบสำคัญแสดง
สิทธิ ที่เหลืออยู่นั้นมาจัดสรรใหม่
___________________________________________________________________________________________________


กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท                       : นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล
ตำแหน่ง                       : กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายประวิทย์ วรประทีป
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้