ข่าวสารการลงทุน
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                      

เรื่อง                       : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 04 ต.ค. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                       : 15 พ.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                       : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record                       : 19 ต.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                       : 18 ต.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)                       :
- การเพิ่มทุน
- การลดทุนเรียกชำระแล้ว
สถานที่ประชุม                       : โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
โดยการแพร่สัญญาณภาพจากห้องประชุม บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) 1 อาคาร ที พี แอนด์ ที ชั้น 14 ซอย
วิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

การลดทุนชำระ                      

เรื่อง                       : การลดทุนโดยลดจำนวนหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 04 ต.ค. 2564
ประเภทหลักทรัพย์ที่ลดทุน                       : หุ้นสามัญ
ผู้ถือหุ้นที่ถูกลดทุน                       : ผู้ถือหุ้นเดิมทุกราย
จำนวนรวมหุ้นที่ลดทุน(หุ้น)                       : 2,304,683,037
อัตราส่วนการลดทุน(หุ้นเดิม:หุ้นหลังลดทุน)                       : 4 : 1
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถูกลดทุน (Record                       : 25 ม.ค. 2565
date)
วันขึ้นเครื่องหมาย SP                       : 24 ม.ค. 2565
จนกว่ากระบวนการลดทุนจะเสร็จสิ้น
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                      

เรื่อง                       : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 04 ต.ค. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)                       : 768,227,679
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                       : 768,227,679
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)                       : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                       : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ                       : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                       : 768,227,679
อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)                       : 2 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                       : 0.18
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                       : วันที่ 08 ธ.ค. 2564 ถึงวันที่ 15 ธ.ค. 2564
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น                       : 23 พ.ย. 2564
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)                       : 22 พ.ย. 2564
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้