ข่าวสารการลงทุน
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                      

เรื่อง                       : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 27 ก.ย. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                       : 17 พ.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                       : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record                       : 12 ต.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                       : 11 ต.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                       :
- การเพิ่มทุน
- การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม (แก้ไข)                       : ประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ (E-EGM)
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                      

เรื่อง                       : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 27 ก.ย. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)                       : 225,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                       : 225,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)                       : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                       : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ                       : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                       : 225,000,000
หมายเหตุ                       :
อนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564
ซึ่งอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในจำนวนไม่เกิน
100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เนื่องจากบริษัทฯ
มีความประสงค์จะดำเนินการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการเพิ่มทุนโดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จ
ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
แทนการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
เพื่อประโยชน์ในการทยอยการรับรู้ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ                      

เรื่อง                       : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 27 ก.ย. 2564
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                       : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จัดสรรให้กับ                       : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)                       : 225,000,000
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ                      : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                       : 225,000,000
อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ)                       : 2 : 1
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบส                       : 25 พ.ย. 2564
ำคัญแสดงสิทธิ (Record date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ                       : 24 พ.ย. 2564
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)                       : 0
ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ                      
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                       : ICN-W1
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                       : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)                       : 1 : 1
ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)                       : 1.00
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                       :
2 ปี
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้