ข่าวสารการลงทุน
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                      

เรื่อง                       : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                       : บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TRUBB)
ทุนเดิม (บาท)                       : 681,479,688.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                       : 681,479,688
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                       :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                       : 136,295,937
ทุนใหม่ (บาท)                       : 817,775,625.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                       : 817,775,625
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)                       : 1.00000
จัดสรรรให้                       : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)                       : 5 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                       : 2.20
วันจองซื้อและชำระเงิน                       : วันที่ 01 ก.ย. 2564 ถึงวันที่ 08 ก.ย. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                       : 22 ก.ย. 2564
______________________________________________________________________
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้