ข่าวสารการลงทุน
แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)                      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์                       : 14 ก.ย. 2564

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย                      

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                      

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม                      
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                       : 136,295,937
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)                       : 5 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                       : 2.20
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                       : วันที่ 01 ก.ย. 2564 ถึงวันที่ 08 ก.ย. 2564
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                       : 136,295,937
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                       : 0

สรุปผลรวม                      
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                       : 136,295,937
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                       : 136,295,937
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                       : 0
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)                       : 299,851,061.40
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                       : 1,964,000.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                       : ค่าใช้จ่ายรวมประกอบด้วย (1)
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ 137,000 บาท และ (2) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ประมาณ 1,827,000 บาท
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)                       : 297,887,061.40
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท                       : นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล
ตำแหน่ง                       : ประธานกรรมการ

นายไพบูลย์ วรประทีป
รองประธานกรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้