ข่าวสารการลงทุน
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                      

เรื่อง                       : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 25 ส.ค. 2564
ชนิดการปันผล                       : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)                      : 09 ก.ย. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                       : 08 ก.ย. 2564
จ่ายให้กับ                       : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                       : 0.50
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                       : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                       : 22 ก.ย. 2564
จ่ายปันผลจาก                       : กำไรสะสม

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน       
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

หมายเหตุ                       :
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")
ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564
ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.50
บาท บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,409,864,683.50 บาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 33
ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10
แต่ได้สิทธิการเครดิตภาษีสำหรับการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร
โดยเงินปันผลจำนวน 0.50 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 10
ซึ่งสามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณสิบส่วนเก้าสิบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้