ข่าวสารการลงทุน
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                      

เรื่อง                       : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 18 ส.ค. 2564
งดจ่ายปันผลจาก                       :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564
หมายเหตุ                       :
วันที่ 18 สิงหาคม 2564


เรียน       กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ กทร.สอส. 113/2564 เรื่อง แจ้งงดจ่ายปันผลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ
(M-PAT) สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทจัดการ")
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ ("กองทุนรวม")
ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 21/2564 ณ วันที่ 18 สิงหาคม
2564 มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1เมษายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564
โดยมีสาเหตุจากในรอบระยะเวลาดังกล่าวกองทุนรวมไม่มีรายได้ค่าเช่าผันแปรตามผลประกอบการโรงแรมภายใต้สัญญาเ
ช่าที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2563
เนื่องจากผลกระทบต่อเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
ส่งผลให้กองทุนรวมมีขาดทุนจากการลงทุนสุทธิและมีขาดทุนสะสม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ


        (นางสาวณัฐรี
พนัสสุทรากร)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. 02-649-2100
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้