ข่าวสารการลงทุน
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ                      

ชื่อบริษัท                       : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
ปี                       : 2021
ไตรมาส                       : Quarter 2
สิ้นสุดวันที่                       : 30 มิ.ย. 2564
หมายเหตุ                       :
ที่ จท.11- 640172       
       13 สิงหาคม 2564
เรื่อง       ชี้แจงผลการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเกินกว่าร้อยละ 20
       กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF)
เรียน        กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ")
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ("กองทุนรวม")
ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสำหรับไตรมาส 2
ปี 2564 (ระยะเวลา 3 เดือน) สำหรับงวดผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน
2564
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเกินกว่าร้อยละ 20
เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงาน
ในงวดเดียวกันของปี 2563
กล่าวคือ กองทุนรวมมีการลดลงของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2564 จำนวน 13.15 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่ลดลง 57.30 ล้านบาท
หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิ
จากการดำเนินงานจำนวน 44.15 ล้านบาท (สินทรัพย์สุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 77.0) จากงวดเดียวกันของปี 2563
โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายการขาดทุนสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินของกองทุนรวมอันเกิดจ
ากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระที่ลดลงจำนวน 29.47 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563 จำนวน 73.86 ล้านบาท (ขาดทุนลดลงร้อยละ 60.1)
โดยเป็นรายการทางบัญชีที่ไม่ได้มีกระแสเงินสดจ่ายและรับจริง
ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานของกองทุนรวมสำหรับไตรมาส 2 ปี 2564
ของกองทุนรวมจึงเพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
       ขอแสดงความนับถือ
       กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
       โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
       (นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
       Executive Director
       กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้