ข่าวสารการลงทุน
มติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์                      

เรื่อง                       : มติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                       : 10 ส.ค. 2564
มติที่ประชุม                       : อนุมัติตามที่ผู้จัดการกองทุนเสนอ
หมายเหตุ                       :
วันที่ 10 สิงหาคม 2564

เรียน       กรรมการผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       ที่ กทร.สอส. 103/2564 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2564
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ (M-PAT) ("กองทุนรวม")
ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2564
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นั้น
การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2564 มีผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ ณ
เวลาเปิดประชุมรวมทั้งสิ้น 74 ราย ถือหน่วยลงทุนทั้งสิ้น 59,022,840 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 56.2122
ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (รวม 105,000,000 หน่วย) และมีมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1       พิจารณารับทราบรายงานข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เอ็มเอฟซี
ป่าตอง เฮอริเทจ (M-PAT) ประจำปี 2564

มติ:        ที่ประชุมรับทราบรายงานข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เอ็มเอฟซี
ป่าตอง เฮอริเทจ
(M-PAT) ประจำปี 2564

วาระที่ 2        พิจารณาอนุมัติตอบรับข้อเสนอการขยายระยะเวลาสัญญาเช่าโครงการโรงแรม ป่าตอง เฮอริเทจ

มติ:        ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับข้อเสนอการขยายระยะเวลาสัญญาเช่าโครงการโรงแรม ป่าตอง เฮอริเทจ
ด้วยด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าประชุมและมีสิท
ธิออกเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหน่วยลงทุน       จำนวนหน่วยลงทุน (เสียง)       คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย       43,204,740       97.4525
ไม่เห็นด้วย       0       0.0000
งดออกเสียง       1,129,400       2.5475
รวม       44,334,140       100.0000
หมายเหตุ:
1.       ในวาระนี้ มีผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 1 ราย
นับเป็นจำนวนหน่วยลงทุนได้ 61,300 หน่วย
2.       ในวาระนี้ ไม่ได้นับรวมจำนวนหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้แก่ นางกรนันท์ อัศวศิรโยธิน
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือหน่วยลงทุนรวม 14,750,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 33.27
ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

ในการดำเนินการตามมติของที่ประชุม
ที่ประชุมได้มอบอำนาจให้บริษัทจัดการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ตามที่เห็นสมควร ดังต่อไปนี้
(ก)       เจรจา เงื่อนไขสัญญาเช่า รวมถึง การเข้าทำ ลงนาม สัญญาหรือเอกสารใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนรวม
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเช่าตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอนุมัติ
(ข)       ดำเนินการเพื่อให้สาระสำคัญของสัญญาเช่าเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
แม้ว่าภายหลังการเจรจาต่อรองเพิ่มเติม จะทำให้สัญญาเช่าเปลี่ยนแปลงไป หรือแตกต่างไปจากข้อเสนอข้างต้น
ซึ่งข้อเสนอนั้นจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ
(ค)       จัดหาข้อเสนอสัญญาเช่าอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อกองทุนรวม
และนำเสนอต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้พิจารณาอนุมัติในลำดับต่อไป
(ง)       พิจารณาจัดหาข้อเสนอหรือทางเลือกในการขายทรัพย์สินเพื่อเปิดโอกาสให้กองทุนรวมดำเนินการเพื่อผลประโยช
น์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งหากบริษัทจัดการได้แนวทางหรือข้อเสนอในการขายทรัพย์สินอื่นใด
บริษัทจัดการจะนำเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้พิจารณาอนุมัติในลำดับต่อไป

วาระที่ 3       พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                                                 ขอแสดงความนับถือ


                                           (นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร)
                                    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้