ข่าวสารการลงทุน
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ                      

ชื่อบริษัท                       : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ
ปี                       : 2021
ไตรมาส                       : Quarter 2
สิ้นสุดวันที่                       : 30 มิ.ย. 2564
หมายเหตุ                       :

                                                               9 สิงหาคม 2564
เรียน       กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
       
ที่ กทร.สอส.100/2564 เรื่อง ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ ("กองทุน")
ขอเรียนชี้แจงสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนสำหรับไตรมาส 2 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564
เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 จากงวดเดียวกันปี 2563 ดังนี้
สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564 และ 2563
กองทุนมีการลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 0.22 ล้านบาท และ 2.22 ล้านบาท
เปลี่ยนแปลงโดยขาดทุนลดลงจากงวดเดียวกันปีที่แล้ว คิดเป็นการลดลงร้อยละ 89.96
โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากกองทุนไม่ได้รับค่าเช่าผันแปรตามผลประกอบการของโรงแรมระหว่างวันที่ 1 เมษายน
2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 -ขณะที่ในงวดเดียวกันปีที่แล้วกองทุนได้ทำการประเมินความเป็นไปได้
และความสามารถในการจ่ายชำระของผู้เช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เกี่ยวกับการรับรู้รายได้
ซึ่งกองทุนได้พิจารณาหยุดรับรู้รายได้ค่าเช่าตามงวดที่ผู้เช่าได้ทำหนังสือขอยกเว้นค่าเช่า
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชี้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และมาตรการปิดโรงแรมชั่วคราวตามมาตราการของภาครัฐ
ส่งผลให้กองทุนดำเนินการกลับรายการรายได้ค่าเช่าสุทธิที่เคยรับรู้ไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวดสา
มเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวน 0.98 ล้านบาท และไม่รับรู้รายได้ค่าเช่าสำหรับงวด 3
เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2563
นอกจากนี้กองทุนได้มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมจัดการกองทุนสำหรับผลการดำเนินงานงวด 3 เดือนสิ้นสุด30
มิถุนายน 2564
สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564 กองทุนมีการลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 0.46
ล้านบาท ลดลงจำนวน 1.75 ล้านบาท หรือร้อยละ 136.17 จากงวดเดียวกันในปี 2563
ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 1.28 ล้านบาท
โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากการหยุดรับรู้รายได้และดำเนินการกลับรายการรายได้ค่าเช่าสุทธิดังที่กล่าวข้างต้
นตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา และการยกเว้นค่าธรรมเนียมจัดการกองทุนสำหรับผลการดำเนินงานงวด
6 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564
จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อโปรดทราบ       
                       ขอแสดงความนับถือ

                                      (นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร)
                                    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                             

ฝ่ายบริหารการลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทร.02-649-2000
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้