ข่าวสารการลงทุน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน                      

รายการเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินเป็นการซื้อทรัพย์สินจากบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล
(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับกองทรัสต์
______________________________________________________________________

รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์                      

คณะกรรมการบริษัทของผู้จัดการกองทรัสต์ พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม
ในมูลค่าการรวมทั้งหมดทุกโครงการไม่เกิน 800 ล้านบาท (แปดร้อยล้านบาท) ซึ่งประกอบด้วย

(ก)       อสังหาริมทรัพย์จากบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("FPT")
ในมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 360,027,643 บาท (สามร้อยหกสิบล้านสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบสามบาท)
ในกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เนื้อที่รวมประมาณ 25 ไร่ 2 งาน 2 ตารางวา และกรรมสิทธิ์ในอาคารโรงงาน จำนวน 4
หลัง รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคารโรงงานดังกล่าว
โดยมีพื้นที่อาคารโรงงานรวมประมาณ 12,400 ตารางเมตร ซึ่งอยู่ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี
1 จำนวน 3 หลัง และโครงการนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง จำนวน 1 หลัง

(ข)       อสังหาริมทรัพย์จากบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด ("FPIT")
ในมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 439,972,357 บาท
(สี่ร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดบาท) ในกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา และกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้า จำนวน 2 หลัง
รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคารคลังสินค้าดังกล่าว
โดยมีพื้นที่อาคารคลังสินค้ารวมประมาณ 21,869 ตารางเมตร (โดยมีพื้นที่ให้เช่ารวม 24,411 ตารางเมตร
ซึ่งรวมบริเวณ Truck Yard และพื้นที่ส่วนอื่นๆ นอกอาคาร) ในโครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์
เซ็นเตอร์ (วังน้อย 1)

รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารแนบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้