ข่าวสารการลงทุน
กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์                      

เรื่อง                       : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
ประเภทการประชุม                       : วิสามัญ
วันที่แจ้งสารสนเทศ (แก้ไข)                       : 03 ส.ค. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                       : 10 ส.ค. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                       : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record                       : 08 ก.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                       : 07 ก.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                       :
- วาระที่ 1       รับทราบรายงานข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เอ็มเอฟซี
ป่าตอง เฮอริเทจ
(M-PAT) ประจำปี 2564
วาระที่ 2       พิจารณาอนุมัติข้อเสนอขยายระยะเวลาสัญญาเช่าโครงการโรงแรม ป่าตอง เฮอริเทจ
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม (แก้ไข)                       : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
หมายเหตุ (แก้ไข)                       :
วันที่ 3 สิงหาคม 2564

เรียน        กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ กทร.สอส 095/2564 เรื่อง แจ้งยกเลิกสถานที่ในการจัดประชุม
และเปลี่ยนรูปแบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2564 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เอ็มเอฟซี
ป่าตอง เฮอริเทจ (M-PAT) เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
       ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทจัดการ")
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ (MFC Patong Heritage Property
Fund : M-PAT) ได้มีจดหมายเลขที่ กทร.สอส. 87/2564 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564
แจ้งกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ
ครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม 2306-2307 ชั้น 23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ตามความทราบแล้วนั้น
       เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ได้กลับมาแพร่ระบาดเป็นระลอกใหม่
ซึ่งพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากและมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว และเพื่อให้เป็นไปตามข้อ 8
ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่
28) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564
ซึ่งกำหนดห้ามมิให้จัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 5 คน
โดยให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดการอบรม สัมมนา
หรือการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักนั้น
บริษัทจัดการจึงเห็นสมควรให้ยกเลิกสถานที่ในการประชุม และเปลี่ยนรูปแบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน
ครั้งที่ 1/2564 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ
เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยไม่มีการจัดการประชุมที่ ห้องประชุม ณ ที่ทำการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
       ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการประชุม วัน เวลา วาระการประชุม
และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน
ครั้งที่ 1/2564 ให้คงเดิม โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยแล้ว
โดยบริษัทจัดการและเริ่มดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเวลา 10.00 น.
       ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
ขอให้ท่านกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
และสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทจัดการที่อีเมล mpategm64@mfcfund.com ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564
พร้อมศึกษาระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
ที่ส่งมาพร้อมนี้ด้วย
เมื่อบริษัทจัดการได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่
วมประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2564 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
บริษัทจัดการจะส่งลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานในระบบไปยัง Email
ที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัทจัดการ สำหรับใช้ในโปรแกรมการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-EGM) โดยระบบของบริษัท โอเจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
       อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ดังกล่าว
สามารถมอบฉันทะให้ตัวแทนบริษัทจัดการที่ได้กำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนเข
้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

       ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำถาม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 026492189

       จึงเรียนมาเพื่อทราบ

        ขอแสดงความนับถือ
                                                 
(นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร)
                             ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้