ข่าวสารการลงทุน
ที่       จท. 11- 640159
       29 กรกฎาคม 2564
เรื่อง       แจ้งเลื่อนการพิจารณาจ่ายเงินปันผลและ/หรือลดทุนสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF)
เรียน       กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ ("บริษัทจัดการ")
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF)
ขอแจ้งเลื่อนการพิจารณาจ่ายเงินปันผลและ/หรือลดทุนสำหรับ
ผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เนื่องจากเงินปันผลและ/หรือลดทุนที่จะประกาศจ่ายจากผลการดำเนินงานดังกล่าวต่ำกว่า 0.10 บาทต่อหน่วย
บริษัทจัดการจะพิจารณาผลการดำเนินงานดังกล่าวรวมกับ
ผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 อย่างไรก็ดี
บริษัทจัดการจะแจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลและ/หรือลดทุน
และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
       ขอแสดงความนับถือ
       กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
       โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
       (นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
       Executive Director
       กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้