ข่าวสารการลงทุน
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

เรียน       กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ กทร.สอส. 69/2564 เรื่อง
การเผยแพร่คำถามและคำตอบของผู้ถือหน่วยลงทุนจากข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2564
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตองเฮอริเทจ (M-PAT)
ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจัดการ ("บริษัทจัดการ")
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ (M-PAT) ("กองทุนรวม")
ได้นำส่งและเผยแพร่รายงานข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องและรายงานประจำปี 2563 ของกองทุนรวมในรูปแบบ QR CODE ("รายงานข้อมูล")
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564
รวมถึงได้เผยแพร่รายงานข้อมูลบนเวบไซต์ของบริษัทจัดการ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564
เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบข้อมูลของกองทุนรวม
และได้กำหนดระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำถามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรว
มมายังบริษัทจัดการภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นั้น
บริษัทจัดการขอเรียนว่า
ไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรายใดส่งคำถามมายังบริษัทจัดการภายในระยะเวลาเปิดรับคำถามและสอบถามข้อ
มูลเพิ่มเติมดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
       
              ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร)
                                    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้