ข่าวสารการลงทุน
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ                      

ชื่อบริษัท                       : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ
ปี                       : 2021
ไตรมาส                       : Quarter 1
สิ้นสุดวันที่                       : 31 มี.ค. 2564
หมายเหตุ                       :

                                                               13 พฤษภาคม 2564
เรียน       กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
       
ที่ กทร.สอส.064/2564 เรื่อง ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ ("กองทุน")
ขอเรียนชี้แจงสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2564
เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 จากงวดเดียวกันของปี 2563 ดังนี้
สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด มีนาคม 2564 กองทุนมีการลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 0.24
ล้านบาท ลดลงจำนวน 3.75 ล้านบาท หรือร้อยละ 106.88 จากงวดเดียวกันในปี 2563
ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 3.50 ล้านบาท
โดยมีสาเหตุหลักจากกองทุนไม่ได้รับค่าเช่าผันแปรตามผลประกอบการของโรงแรมระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง
31 มีนาคม 2564 จากผลกระทบต่อเนื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชี้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ       
                       ขอแสดงความนับถือ

                                      (นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร)
                                    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                             


ฝ่ายบริหารการลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทร.02-649-2000
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้