ข่าวสารการลงทุน
รับหลักทรัพย์                      

รับหลักทรัพย์                       : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                       : บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (VL)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                       : VL-W1
ตลาดรอง                       : mai
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                       : 14 พ.ค. 2564
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบี                      : 399,999,337
ยน
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ :                       : 1 : 1
หุ้นสามัญใหม่)
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)                       : 0.50
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                       : 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (28 เม.ย.2564)
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย)                       : 0.00
วันใช้สิทธิครั้งแรก                       : 27 ต.ค. 2564
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                       : 27 เม.ย. 2566
หมายเหตุ                       :
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไข
และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ได้จากสรุปข้อสนเทศของ VL-W1 ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิ และหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ
VL-W1 ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก
http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do
______________________________________________________________________
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้