ข่าวสารการลงทุน
แบบรายงานผลการขาย Warrants/TSR (F53-5)                     
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์                       : 29 เม.ย. 2564

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย                      

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                      
เสนอขายให้แก่                      

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม                      
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย (หน่วย)                       : 400,000,000
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                       : VL-W1
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ (แก้ไข)                       : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)                       : 0.00
วันที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ                       : วันที่ 28 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 28 เม.ย. 2564
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร/ขายได้ (หน่วย)                       : 399,999,337
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ (หน่วย)                       : 663
การดำเนินการกรณีมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ                       :
บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือนี้ทั้งจำนวน
___________________________________________________________________________________________________


กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท                       : นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายจรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ์
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้