ข่าวสารการลงทุน
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                      

เรื่อง                       : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 24 ก.พ. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                       : 22 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                       : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record                       : 11 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                       : 10 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                       :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเพิ่มทุน
- การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม                       : ณ ห้องฟอร์จูน แพลตตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์
เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                      

เรื่อง                       : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 24 ก.พ. 2564
ชนิดการปันผล                       : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)                      : 11 มี.ค. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                       : 10 มี.ค. 2564
จ่ายให้กับ                       : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                       : 0.05
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน                       : 0.05
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                       : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                       : 21 พ.ค. 2564
จ่ายปันผลจาก                       : กำไรสะสม
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ                      

เรื่อง                       : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 24 ก.พ. 2564
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                       : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จัดสรรให้กับ                       : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)                       : 400,000,000
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ                      : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                       : 400,000,000
อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ)                       : 2 : 1
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบส                       : 11 มี.ค. 2564
ำคัญแสดงสิทธิ (Record date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ                       : 10 มี.ค. 2564
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)                       : 0
ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ                      
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                       : VL-W1
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                       : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท
วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)                       : 1 : 1
ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)                       : 0.50
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                       :
2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                      

เรื่อง                       : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 24 ก.พ. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)                       : 400,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                       : 400,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)                       : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                       : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ                       : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                       : 400,000,000
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้