ข่าวสารการลงทุน
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                      

เรื่อง                       : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 19 ก.พ. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                       : 23 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                       : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record                       : 08 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                       : 05 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                       :
- งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม                       :
โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-AGM)เท่านั้น
หมายเหตุ                       :
วาระการประชุม
วาระที่ 1       พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม
2563
วาระที่ 2       พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และรายงานประจำปี 2563
วาระที่ 3       พิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ได้แก่ บัญชีกำไรขาดทุนและงบดุลของบริษัทฯประจำปี 2563
วาระที่ 4       พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฏหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563
วาระที่ 5       พิจารณาอนุมัติกำหนดโบนัสประจำปี 2563 และค่าตอบแทนประจำปี 2564 สำหรับคณะกรรมการบริษัท
วาระที่ 6        พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 7       พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2564
วาระที่ 8              พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                      

เรื่อง                       : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 19 ก.พ. 2564
งดจ่ายปันผลจาก                       :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้