ข่าวสารการลงทุน
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                      

                                                 12 กุมภาพันธ์ 2564


เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร (ผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่า)
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร
(ผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่า) เป็นดังนี้

นายชิเกรุ ทาคามาซึ แต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการบริหาร (ผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่า)
แทนนายโยอิจิ มูราโมโต้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 และ นายโยอิจิ มูราโมโต้
จะยังคงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทต่อไป

       จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                                                  ขอแสดงความนับถือ                                                 ????????.
                                           (นายอิจิโร่ นิชิมูระ)
                                           กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้