ข่าวสารการลงทุน
กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์                      

เรื่อง                       : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
ประเภทการประชุม                       : สามัญ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                       : 11 ก.พ. 2564
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record                       : 01 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                       : 25 ก.พ. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                       :
- วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ของกองทุนรวม ERWPF
วาระที่ 3 รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนของกองทุนรวม ERWPF
ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 4 รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563
วาระที่ 5 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564
วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________

เนื่องจากวาระการประชุมดังกล่าวข้างต้นเป็นวาระเพื่อทราบ กองทุนรวมจะนำส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
2563 พร้อมทั้ง QR Code ในการ Download รายงานประจำปี 2563 ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดให้ Download เอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ กองทุนรวมจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ส่งข้อซักถาม หรือข้อสงสัย ผ่านช่องทาง QR Code
ที่จัดส่งไปพร้อมรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม
2564 โดยบริษัทจัดการจะสรุปข้อซักถาม หรือข้อสงสัย
พร้อมรวบรวมและแสดงในรายงานการประชุมเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้