ข่าวสารการลงทุน
การปรับสิทธิ/การไม่ปรับสิทธิ                      

เรื่อง                       : การไม่ปรับสิทธิ
ชื่อย่อหลักทรัพย์                       : BTS-W5
ชื่อเต็มใบสำคัญแสดงสิทธิ                       : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท
บีทีเอส กรุ๊ป
โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5
การปรับสิทธิ                      
เหตุผลที่ไม่ปรับสิทธิ                       : เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนิน
งานงวดหกเดือน (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563) และ
กำไรสะสม ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตราหุ้นละ 0.15
บาท (15 สตางค์ต่อหุ้น) หรือรวมเป็นจำนวนเงินประมาณ
1,974.1 ล้านบาทนั้น ยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดว่าด้วย
สิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (BTS-W5) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") ข้อ
5. (จ) ที่กำหนดว่า บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ
และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อบริษัทฯ
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้สำหรับ
การดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ เนื่องจากการจ่าย
เงินปันผลดังกล่าว เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผล
การดำเนินงานงวดหกเดือน (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน
2563) และกำไรสะสม มิใช่การจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 แต่อย่างใด จึงยัง
ไม่สามารถนำจำนวนเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวมาคำนวณ
เพื่อหาอัตราร้อยละต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่
ของใบสำคัญแสดงสิทธิได้
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ                       : นางสาวตารเกศ ถาวรพานิช
ตำแหน่ง                       : เลขานุการบริษัท

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้