ข่าวสารการลงทุน
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                      

เรื่อง                       : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 18 ม.ค. 2564
ชนิดการปันผล                       : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)                      : 01 ก.พ. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                       : 29 ม.ค. 2564
จ่ายให้กับ                       : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                       : 0.15
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                       : 4.00
วันที่จ่ายปันผล                       : 16 ก.พ. 2564
จ่ายปันผลจาก                       :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 เม.ย. 2563 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2563 และกำไรสะสม

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายคีรี กาญจนพาสน์ )
ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

หมายเหตุ                       :
รายละเอียดของการขอรับเครดิตภาษีของผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 47 ทวิ
แห่งประมวลรัษฎากร ของเงินปันผลจำนวน 0.15 บาทต่อหุ้น (15 สตางค์ต่อหุ้น) เป็นดังนี้
(1) เงินปันผลจำนวน 0.095 บาทต่อหุ้น (9.5 สตางค์ต่อหุ้น) จ่ายจากกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทฯ
ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ
ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 เท่าของเงินปันผลที่ได้รับ และ
(2) เงินปันผลจำนวน 0.055 บาทต่อหุ้น (5.5 สตางค์ต่อหุ้น)
จ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ โดยบริษัทฯ
ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตภาษีสำหรับเงินปันผลจำนวนดังกล่าว
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้