ข่าวสารการลงทุน
การขึ้นเครื่องหมาย                      

เรื่อง                       : การขึ้นเครื่องหมาย SP สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ชื่อย่อหลักทรัพย์                      
- ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5
(BTS-W5)
ขึ้นเครื่องหมาย                       : SP
เหตุผล                       :
การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันปิดสมุดทะเบียน                       : วันที่ 26 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 16 ก.พ. 2564
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                       : 16 ก.พ. 2564
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                       : วันที่ 22 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 16 ก.พ. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ                       : วันที่ 01 ก.พ. 2564 ถึงวันที่ 15 ก.พ. 2564
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน                       : 17 ก.พ. 2564
______________________________________________________________________
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้