ข่าวสารการลงทุน
กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ                      

เรื่อง                       : แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W5 (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)
และการขอพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W5
วันที่แจ้งสารสนเทศ                       : 05 ม.ค. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                       : BTS-W5
วันใช้สิทธิ                       : 16 ก.พ. 2564
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ                       : วันที่ 26 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 16 ก.พ. 2564
วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP                       : วันที่ 22 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 16 ก.พ. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ                       : วันที่ 01 ก.พ. 2564 ถึงวันที่ 15 ก.พ. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                       : 13.865
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)                       : 1 : 1.01
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน                       : 17 ก.พ. 2564
วิธีการใช้สิทธิ                       : https://www.btsgroup.co.th/th/investor-relati
ons/stock-information/bts-w5/bts-w5-informati
on
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ                       : ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
ชั้น 4 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ เลขที่ 48/8 ถนนสาทรเหนือ แขวง
สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-633-6441-5
โทรสาร        : 02-633-6690
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ                       : นายกวิน กาญจนพาสน์
ตำแหน่ง                       : กรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ                       : นายคง ชิ เคือง
ตำแหน่ง                       : กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้