ข่าวสารการลงทุน
รับหลักทรัพย์                      

รับหลักทรัพย์                       : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                       : บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน) (IND)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                       : IND
ตลาดรอง                       : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรม                       : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน                       : 22 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                       : 22 ธ.ค. 2563
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)                       : 350,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)                       : 350,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                       : 0.50
ทุนชำระแล้ว (บาท)                       : 175,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                       : 90,000,000
จัดสรรให้แก่                       : ประชาชนทั่วไป จำนวน 90,000,000 หุ้น
ราคา IPO (บาท)                       : 1.10
วันที่เสนอขาย IPO                       : วันที่ 14 ธ.ค. 2563 ถึงวันที่ 16 ธ.ค. 2563
ลักษณะธุรกิจ                       :
ให้บริการด้านวิศวกรรมที่ปรึกษา ทั้งด้านงานสำรวจและศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
งานออกแบบเบื้องต้นและออกแบบรายละเอียด งานควบคุมการก่อสร้างและงานบริหารโครงการ
และงานออกแบบพร้อมก่อสร้าง
______________________________________________________________________
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้