ข่าวสารการลงทุน
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ (F53-5)                     
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์                       : 16 ธ.ค. 2563

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                      หุ้นกู้แปลงสภาพ                      

หุ้นสามัญ                      
ชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ                       : หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์
พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2563 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2566
จำนวนหุ้นกู้ ที่แปลงสภาพ (หุ้น)                       : 20,000
จำนวนหุ้นกู้ที่ยัง ไม่ได้แปลงสภาพ (หุ้น)                       : 0
อัตราการแปลงสภาพ (หุ้นกู้ : หุ้น)                       : 1 : 3,465.0035
ราคาแปลงสภาพ (บาทต่อหุ้น)                       : 0.2886
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                       : วันที่ 16 ธ.ค. 2563 ถึงวันที่ 16 ธ.ค. 2563
จำนวนหุ้นที่เกิด จากการแปลงสภาพ (หุ้น)                       : 69,300,069
จำนวนหุ้นที่รองรับ การแปลงสภาพคงเหลือ (หุ้น)                      : 39,429,825หมายเหตุ                       :
ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งนี้ : Advance Opportunities Fund
อัตราการแปลงสภาพ : จำนวนเงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะใช้สิทธิหารด้วยราคาแปลงสภาพ
ราคาแปลงสภาพ : ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่จะแปลงสภาพ คือ
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ถึง 15 ธันวาคม 2563 โดยราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักราคา 0.3206 บาทต่อหุ้น
และราคาแปลงสภาพ 0.2886 บาทต่อหุ้น ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
จึงไม่เข้าเกณฑ์การห้ามผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี
นับแต่วันที่ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Silent Period)
ทั้งนี้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
คำนวณจากราคาปิดหรือราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการ
(ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว)
บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ดังนี้
ครั้งที่ 11 ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 จำนวน 20 ล้านบาท (20,000 หน่วย)
โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 จำนวน 20 ล้านบาท (20,000
หน่วย) ครบจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขาย ครั้งที่ 11 จำนวน 20 ล้านบาท (20,000 หน่วย)
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท                       : นายมานะ กิติรัตน์
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นายมนต์เทพ มะเปี่ยม
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้