ข่าวสารการลงทุน
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ (F53-5)                     
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์                       : 08 ธ.ค. 2563

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                      หุ้นกู้แปลงสภาพ                      

หุ้นสามัญ                      
ชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ                       : หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์
พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 17/2563 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2566
จำนวนหุ้นกู้ ที่แปลงสภาพ (หุ้น)                       : 10,000
จำนวนหุ้นกู้ที่ยัง ไม่ได้แปลงสภาพ (หุ้น)                       : 40,000
อัตราการแปลงสภาพ (หุ้นกู้ : หุ้น)                       : 1 : 3,467.4063
ราคาแปลงสภาพ (บาทต่อหุ้น)                       : 0.2884
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                       : วันที่ 08 ธ.ค. 2563 ถึงวันที่ 08 ธ.ค. 2563
จำนวนหุ้นที่เกิด จากการแปลงสภาพ (หุ้น)                       : 34,674,063
จำนวนหุ้นที่รองรับ การแปลงสภาพคงเหลือ (หุ้น)                      : 437,959,307หมายเหตุ                       :
ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งนี้ : Advance Opportunities Fund I
อัตราการแปลงสภาพ : จำนวนเงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะใช้สิทธิหารด้วยราคาแปลงสภาพ
ราคาแปลงสภาพ : ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่จะแปลงสภาพ คือ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ถึง 4 ธันวาคม 2563 โดยราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักราคา 0.3203 บาทต่อหุ้น
และราคาแปลงสภาพ 0.2884 บาทต่อหุ้น ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
จึงไม่เข้าเกณฑ์การห้ามผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี
นับแต่วันที่ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Silent Period)
ทั้งนี้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
คำนวณจากราคาปิดหรือราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการ
(ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว)
บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ดังนี้
ครั้งที่ 17 ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 50 ล้านบาท (50,000
หน่วย) โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 จำนวน 10 ล้านบาท
(10,000 หน่วย) คงเหลือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ 40 ล้านบาท (40,000 หน่วย)
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท                       : นายมานะ กิติรัตน์
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นายมนต์เทพ มะเปี่ยม
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้