ข่าวสารการลงทุน
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                      

เรื่อง                       : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                       : บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด
(มหาชน) (7UP)
ทุนเดิม (บาท)                       : 1,792,320,507.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                       : 3,584,641,015
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                       :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                       : 129,342,202
ทุนใหม่ (บาท)                       : 1,856,991,608.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                       : 3,713,983,217
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)                       : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                       : 1. Advance Opportunities Fund
แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 30,000 หน่วย (มูลค่ารวม 30 ล้านบาท) เป็นหุ้นสามัญจำนวน 110,864,745 หุ้น
2. Advance Opportunities Fund I แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 5,000 หน่วย (มูลค่ารวม 5 ล้านบาท)
เป็นหุ้นสามัญจำนวน 18,477,457 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)                       : 1 : 3,695.4915
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)                       : 0.2706
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                       : 10 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มซื้อขาย                       : 23 พ.ย. 2563
______________________________________________________________________
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้