ข่าวสารการลงทุน
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อบริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) (INOX)
เป็นบริษัทที่มีคุณสมบัติด้านการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนติดต่อกันเป็นปีที่ 2
ขึ้นไป ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
พ.ศ. 2558 ว่าด้วยหมวดการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งกำหนดว่าบริษัทจดทะเบียนต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย
และผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของบริษัท
โดยพิจารณาจากรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมสามัญประจำปีของบริษัทนั้น
(รายละเอียดปรากฏตามข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563) เนื่องจาก INOX
แจ้งว่าได้ดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติการกระจายรายย่อยให้มีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลา
ดหลักทรัพย์ฯ แล้ว โดย INOX มีผู้ถือหุ้นรายย่อย 1,822 ราย ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 15.31 ของทุนชำระแล้ว
(รายละเอียดปรากฏตามข่าวของ INOX วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563) ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จึงประกาศให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทราบว่า INOX
มีคุณสมบัติเรื่องการกระจายรายย่อยครบถ้วนตามข้อกำหนดแล้ว
______________________________________________________________________
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้