ข่าวสารการลงทุน
แบบรายงานผลการขาย Warrants/TSR (F53-5)                     
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์                       : 22 ต.ค. 2563

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย                      

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                      
เสนอขายให้แก่                      

บุคคลในวงจำกัด                      
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร                       : Theatre Lane Limited
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)                       : 2,050,000,000
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรจริง (หน่วย)                       : 2,050,000,000
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย (หน่วย)                       : 2,050,000,000
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                       :
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                       : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement)
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)                       : 0.00
วันที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ                       : วันที่ 20 ต.ค. 2563 ถึงวันที่ 21 ต.ค. 2563
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรจริง/ขายได้รวม                       : 2,050,000,000
(หน่วย)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ (หน่วย)                       : 0
การดำเนินการกรณีมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ                       : -
___________________________________________________________________________________________________

หมายเหตุ (แก้ไข)                       :
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2563 ของบริษัท เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
ได้มีมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
รวมถึงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,500 ล้านหน่วย
โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย
เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท
(perpetual bond) ที่บริษัทจะออกและเสนอขาย โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท
ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อการจองซื้อหุ้นกู้ 1 บาท

บริษัทได้เสนอขาย (ก) หุ้นกู้ที่มีชื่อเฉพาะว่า "Subordinated Perpetual Debentures of Sansiri
Public Company Limited No. 2/2563 Payable Upon Dissolution with the Issuer's Right to Early
Redemption and Unconditional Interest Deferral"
โดยเป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง จำนวน 2.05 ล้านหน่วย
โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวม 2,050 ล้านบาท และ (ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน
2,050 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย ให้แก่ Theatre Lane Limited
ซึ่งเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
ดังกล่าวไม่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท                       : นายอภิชาติ จูตระกูล
ตำแหน่ง                       : ประธานอำนวยการ


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้