ข่าวสารการลงทุน
รับหลักทรัพย์                      

รับหลักทรัพย์                       : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                       : บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (PRAPAT)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                       : PRAPAT
ตลาดรอง                       : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรม                       : สินค้าอุตสาหกรรม
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน                       : 20 ต.ค. 2563
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                       : 20 ต.ค. 2563
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)                       : 340,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)                       : 340,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                       : 0.50
ทุนชำระแล้ว (บาท)                       : 170,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                       : 100,000,000
จัดสรรให้แก่                       : ประชาชนทั่วไป จำนวน 90,000,000 หุ้น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ESOP) จำนวน 10,000,000 หุ้น
ราคา IPO (บาท)                       : 1.50
วันที่เสนอขาย IPO                       : วันที่ 12 ต.ค. 2563 ถึงวันที่ 15 ต.ค. 2563
ลักษณะธุรกิจ                       :
ผลิตและจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายใต้ตราสินค้าหลัก "PEERAPAT"
รวมทั้งเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมการให้บริการ
(Hospitality Industry) อีกทั้งให้เช่าและให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท
______________________________________________________________________
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้