ข่าวสารการลงทุน
รับหลักทรัพย์                      

รับหลักทรัพย์                       : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                       : บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) (SK)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                       : SK
ตลาดรอง                       : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรม                       : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน                       : 08 ต.ค. 2563
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                       : 08 ต.ค. 2563
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)                       : 460,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)                       : 460,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                       : 0.50
ทุนชำระแล้ว (บาท)                       : 230,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                       : 115,348,120
จัดสรรให้แก่                       : ประชาชนทั่วไป จำนวน 115,348,120 หุ้น
ราคา IPO (บาท)                       : 0.80
วันที่เสนอขาย IPO                       : วันที่ 28 ก.ย. 2563 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2563
ลักษณะธุรกิจ                       :
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง และรับเหมาก่อสร้างโยธา สายส่งและสายจำหน่ายไฟฟ้า
______________________________________________________________________
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้