ข่าวสารการลงทุน
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ (F53-5)                     
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์                       : 11 ส.ค. 2563

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                      หุ้นกู้แปลงสภาพ                      

หุ้นสามัญ                      
ชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ                       : หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์
พาวเวอร์จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2566
จำนวนหุ้นกู้ ที่แปลงสภาพ (หุ้น)                       : 10,000
จำนวนหุ้นกู้ที่ยัง ไม่ได้แปลงสภาพ (หุ้น)                       : 20,000
อัตราการแปลงสภาพ (หุ้นกู้ : หุ้น)                       : 1 : 3,093.1023
ราคาแปลงสภาพ (บาทต่อหุ้น)                       : 0.3233
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                       : วันที่ 11 ส.ค. 2563 ถึงวันที่ 11 ส.ค. 2563
จำนวนหุ้นที่เกิด จากการแปลงสภาพ (หุ้น)                       : 30,931,023
จำนวนหุ้นที่รองรับ การแปลงสภาพคงเหลือ (หุ้น)                      : 528,567,598หมายเหตุ                       :
ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งนี้ : Advance Opportunities Fund
อัตราการแปลงสภาพ : จำนวนเงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะใช้สิทธิหารด้วยราคาแปลงสภาพ
ราคาแปลงสภาพ : ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่จะแปลงสภาพ คือ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ถึง 10 สิงหาคม 2563 โดยราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักราคา 0.3591 บาทต่อหุ้น
และราคาแปลงสภาพ 0.3233 บาทต่อหุ้น ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
จึงไม่เข้าเกณฑ์การห้ามผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี
นับแต่วันที่ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Silent Period)
ทั้งนี้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
คำนวณจากราคาปิดหรือราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการ
(ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว)
บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ดังนี้
ครั้งที่ 1 ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 จำนวน 40 ล้านบาท (40,000 หน่วย)
โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 จำนวน 10 ล้านบาท
(10,000 หน่วย) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 จำนวน 5 ล้านบาท (5,000 หน่วย) ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 จำนวน 10 ล้านบาท (10,000 หน่วย) และ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563
จำนวน 5 ล้านบาท (5,000 หน่วย) คงเหลือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ 10 ล้านบาท (10,000 หน่วย)
ครั้งที่ 2 ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 จำนวน 30 ล้านบาท (30,000 หน่วย)
โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 จำนวน 10 ล้านบาท
(10,000 หน่วย) คงเหลือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ 20 ล้านบาท (20,000 หน่วย)
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท                       : นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นายมานะ กิติรัตน
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้