ข่าวสารการลงทุน
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                      

เรื่อง                       : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                       : บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด
(มหาชน) (7UP)
ทุนเดิม (บาท)                       : 3,072,218,505.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                       : 3,072,218,505
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                       :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                       : 31,725,888
ทุนใหม่ (บาท)                       : 3,103,944,393.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                       : 3,103,944,393
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)                       : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                       : Advance Opportunities Fund
แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 10,000 หน่วย (มูลค่ารวม 10 ล้านบาท) เป็นหุ้นสามัญจำนวน 31,725,888 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)                       : 1 : 3,172.5888
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)                       : 0.3152
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                       : 04 ส.ค. 2563
วันที่เริ่มซื้อขาย                       : 13 ส.ค. 2563
______________________________________________________________________
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้